ŠTA JE STAMBENA ZGRADA

Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana. Stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora. Poseban deo zgrade je posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.
Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgrade kao celine, kao što su: zajednički prostor (stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.), zajednički građevinski elementi (temelji, nosećizidovi i stubovi, međuspratne i druge konstrukcije, konstruktivni deo zida ili zidna ispuna, izolacija i završna obrada zida prema spoljnjem prostoru ili prema zajedničkom delu zgrade, strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanal za provetravanje, svetlarnici, konstrukcija i prostori za lift i druge posebne konstrukcije i dr.), kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji (unutrašnje električne, vodovodne i kanalizacione, gasovodne i toplovodne instalacije, lift, gromobrani, aparati zagašenje, otkrivanje i javljanje požara, bezbednosna rasveta, telefonska instalacija i svi komunalni priključci koji su namenjeni  zajedničkom korišćenju), ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljajudeo instalacije, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu. Stambena zajednica ima status pravnog lica i nju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Organi upravljanja zgradom, su skupština stambene zajednice i upravnik odnosno profesionalni upravnik.
Član 2. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KO SE STARA O KUĆNOM REDU U ZGRADI?

O kućnom redu u zgradama dužni su da se staraju stanari i organi stambene zajednice: skupština i upravnik. Stanari su dužni da posebne i zajedničke delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu zgrade održavaju i koriste sa potrebnom pažnjom i čuvaju ih od oštećenja i kvara, na način da ne ometaju ostale stanare u mirnom korišćenju posebnog i zajedničkog dela zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i ne ugrožavaju bezbednost drugih.

Član 3. i 4. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KAD JE VREME ZA ODMOR?

Stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora): -radnim danima u vremenu od 16,00 do 18,00 časova i od 22,00 do 06,00 časova narednog dana, -u danima vikenda u vremenu od 14,00 do 18,00 časova, i od 22,00 časa u subotu do 10,00 časova u nedelju. Vremenski period od 16,00 časova 31. decembra do 04,00 časova 01. januara, ne smatra se vremenom za odmor.
U slučaju porodičnog slavlja, stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od 01,00 časa posle ponoći.

Član 5. I 6. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KAKO SE KORISTE POSEBNI DELOVI ZGRADE I DRŽANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Korišćenje posebnih delova zgrade – Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati i deponovati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevni materijal i slično. Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i druge slične predmete. Zabranjeno je na delovima zgrade držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koji padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.
Držanje kućnih ljubimaca -Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, držati kućne ljubimce ali su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Član 7. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KAKO SE IZVODE GRAĐEVINSKI, GRAĐEVINSKO – ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI U ZGRADI?

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika, dostavi na uvid odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova, a potom postavi obaveštenje na vidnom mestu u zgradi i obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova. Stanar koji izvodi radove iz stava 1. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi odnosno delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koje je korišćeno za izvođenje radova vrati u prvobitno stanje. Radovi iz stava 1. ovoga člana, osim u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne moguse izvoditi u vreme odmora.

Član 10. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KAPIJA I ULAZNA VRATA

Kapija i ulazna vrata na zgradi moraju biti zaključana u periodu od 23,00 do 5,00 časova narednog dana leti, i od 22,00 do 6,00 časovan arednog dana zimi ako zgrada nema spoljne signalne uređaje za pozivanje stanara. Stanari zgrada u kojima postoje spoljni signalni uređaji za pozivanje stanara, mogu na sednici skupštine doneti odluku da ulazna vrata u zgradi budu stalno zaključana. Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da provere da li je kapija zaključana nakon ulaska ili izlaska vozilom iz garaže ili dvorišta.

Član 12. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KAKO SE VRŠI OBAVEŠTAVANJE STANARA ZGRADE?

Na vidnom mestu na ulasku u stambenu zgradu, organ upravljanja može postaviti i spisak stanara po spratu i stanu, koji sadrži ime i prezime stanara, ali uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara.
Ako organ upravljanja zgradom ne istakne na vidnom mestu spisak svih stanara, dužan je da na vidnom mestu istakne obaveštenje o tome kod koga se spisak nalazi, kako bi bio dostupan svim stanarima i nadležnim organima. U slučaju promene stanara, odnosno broja stanara, organ upravljanja zgradom dužan je da spisak stanara ažurira. Vlasnik stana, odnosno poslovne prostorije, dužan je da organu upravljanja zgradom prijavi promenu stanara, odnosno broja stanara u roku od osam dana od dana nastale promene.

Član 13. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

NA KOJI NAČIN SE UPTREBLJAVA ZAJEDNIČKI PROSTOR?

Zajednički prostor u zgradi (stepenište, ulazni prostor i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum,biciklarnica, sušionica za veš, zajedničk aterasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.) služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom. U zajedničkim prostorijama, osim stvari koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija, zabranjeno je držati stvari koje ometaju njihovo namensko korišćenje. Stanari su dužni da održavaju čistoću zajedničkih prostorija i obezbede nesmetani i slobodan prolaz kroz njih. Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću po stepeništu i drugim zajedničkim prostorijama, kao i pušenje na stepeništu i hodniku. Zabranjeno je crtati, pisati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade. Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

Član 14,17 i 20. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

NAČIN UPOtREBE PODRUMSKIH PROSTORIJA

Ulazna vrata u podrum moraju biti zaključana. Stanari moraju imati ključ od vrata podruma. U podrumu nije dozvoljeno držanje zapaljivih predmeta i tečnosti. Stanari mogu držati ogrevni materijal samo u prostorijama koje su namenjene ili odlukom skupštine određene za to. Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određedjene.

Član 21 i 22. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

NA KOJI NAČIN SE UPOTREBLJAVA TERASA I KROV ZGRADE

Na neprohodnu terasu i krov stambene zgrade pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično. Prilikom postavljanja antena i drugih sličnih uređaja ne sme se oštetiti krov kao ni drugi zajednički deo zgrade.

Član 24. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

PRAVILAN NAČIN KORIŠĆENjA UNUTRAŠNjE ELEKTRIČNE INSTALACIJE, VODOVOD I KANALIZACIONA INSTALACIJA, LIFT,PROTIVPOŽARNI UREĐAJI I UREĐAJI ZA UZBUNU U ZGRADI, GROMOBRANI I ELEKTRIČNE INSTALACIJE,APARATI ZA GAŠENjE,OTKRIVANjE I JAVLjANjE POŽARA

Nije dozvoljeno neovlašćeno otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe zgradi kao celini ili zajedničkim delovima zgrade. Popravka kvarova na električnim instalacijama i kontrolno otvaranje kutija i ormarića mogu obavljati samo stručna lica ovlašćena za obavljanje ovih poslova. Stanari su dužni da vodovodne i kanalizacione instalacije drže u ispravnom i urednom stanju. U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje, koji su povezani na kanalizacionu instalaciju, nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zagušiti ili oštetiti instalacije. Organi upravljanja zgradom dužni su da se staraju o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi. Upravnik je dužan da na vidnom mestu u zgradi istakne uputstvo za upotrebu lifta. U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara upravnik. Organi upravljanja zgradom dužni su da se staraju o ispravnosti i redovnom servisiranju gromobrana i električnih instalacija.Poslove servisiranja i ispitivanja gromobranskih instalacija i otklanjanje nedostataka, kao i servisiranje i ispitivanje električnih instalacija i mera zaštite od električnog udara i otklanjanje kvarova mogu vršiti samo stručna lica, na osnovu pravila propisanih posebnim zakonom. Organi upravljanja zgradom dužni su da vode računa o ispravnosti i čuvanju od oštećenja opreme, uređaja i sredstva za gašenje požara, kao i da preduzmu druge preventivne mere propisane odredbama posebnog zakona.

Član 29,30,32,33 i 34. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

KO JE ODGOVORAN ZA POŠTOVANJE KUĆNOG REDA I NADZORA U ZGRADI?

Zabranjeno je u zajedničkim delovima zgrade izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija, uređaja i delova zgrade, kao i građevinskih radova bez potrebnog odobrenja nadležnog organa i bez saglasnosti skupštine. Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni su stanari i organi upravljanja. Vlasnik i zakupac posebnog dela zgrade odgovoran je i za ponašanje maloletnog deteta, usvojenika ili lica nad kojim ima starateljstvo, kao i za ponašanje drugih lica koja su u njegovom stanu ili poslovnoj prostoriji, a nisu stanari, O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju upravnika, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje kućni red, o datoj pouci sačiniti belešku, a nakon toga, ukoliko je to potrebno, učinjeni prekršaj prijaviti i nadležnoj inspekciji kako bi se preduzele mere u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši Gradska uprava nadležna za poslove stanovanja. Poslove inspekcijskog nadzora vrši gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove, preko komunalnog inspektora i građevinskog inspektora, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
Komunalno-policijske poslove, kojima se obezbeđuje izvršavanje odredaba ove odluke, obavlja komunalna policija grada Sremska Mitrovica preko komunalnog policajca.

Član 37-40. Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl.list Grada Sr.Mitrovica“ br.8/2019.).

NA KOJE TELEFONE MOŽETE PRIJAVITI NEPOŠTOVANjE ILI POVREDU KUĆNOG REDA?

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica, telefon:022/623-950.
Komunalna policija Grada Sremska Mitrovica, telefon:022/615-615, 066/615-1-615.